Conference Sessions

PRESENTERS (109)
Abdul­la, Bahrul­la (1)
Ahamed, Tan­vir (1)
Ali, Rafaqat (1)
Alshu­rafa, Ahmed (1)
Ansari, Reza (1)
Axhausen, Kay (1)
Azeve­­do-Sa, Hebert (1)
Bal­ac, Milos (1)
Bal­lare, Sud­heer (1)
Bayen, Alexan­dre (1)
Bhat, Chan­dra (1)
Bramich, Daniel (1)
Bur­sa, Bar­tosz (1)
Cai, Xiaolin (1)
Calderon, Fran­cis­co (1)
Caros, Nicholas (1)
Chang, Yohan (1)
Chen, Rong­sheng (1)
Chen, Xiang­dong (1)
Daus, Matthew (1)
Dean, Matthew (1)
Dong, Jiqian (1)
Du, Lili (1)
Dug­gal, Mausam (1)
Eftekhar, Zahra (1)
Fakhrmoosavi, Fate­meh (1)
Fer­nan­do, Cel­so (1)
Fil­ipovs­ka, Moni­ka (2)
Flan­na­gan, Car­ol (1)
Fourati, Walid (1)
Geroli­m­in­is, Niko­las (1)
Gong, Feng­min (1)
Gong, Yun­hai (1)
Gopalakr­ish­nan, Ragaven­dran (1)
Guan, Xiangyang (2)
Guo, Hao (1)
Guo, Xiao­tong (1)
Guo, Yi (1)
Hale, David (1)
Hu, Zijian (1)
Jayara­man, Suresh Kumaar (1)
Kaneko, Noriko (1)
Kavia­n­ipour, Moham­madreza (1)
Kawasa­ki, Yosuke (1)
Ke, Jin­tao (2)
Kleiber, Mar­cel (1)
Kon­tou, Eleft­he­ria (1)
Koushik, Gun­takan­ti Sai (1)
Ladi­no, Andres (1)
Lee, Tony (Yoon-Dong) (1)
Levin, Michael (1)
Li, Ang (1)
Li, Can (1)
Li, Qian­wen (1)
Li, Xiaopeng (1)
Liu, Hen­ry (1)
Liu, Xiao­hui (1)
Liu, Zhao­cai (1)
Lorente, Ester (1)
Lou, Yingyan (2)
Luo, Zhix­iong (1)
Ma, Jiaqi (1)
Ma, Mingy­ou (1)
Mah­mas­sani, Hani (1)
Mar­tinez, Irene (1)
Miah, Md Mintu (1)
Miller, Eric (1)
Mintsis, Evan­ge­los (1)
Mirali­naghi, Moham­mad (1)
Moham­ma­di­an, Abol­fa­zl (Kouros) (1)
Mol­nar, Tamas (1)
Nakan­ishi, Wataru (1)
Nam, Daisik (1)
Okuhara, Rui (1)
Rahi­mi, Ehsan (1)
Ros-Roca, Xavier (1)
Sal­lard, Aurore (1)
Sayed, Md Abu (1)
Seo, Toru (1)
Shen, Hui (2)
Song, Zhanguo (1)
Su, Qida (1)
Tafreshi­an, Amirmah­di (1)
Tang, Xin­di (1)
Tay, Tim­o­thy (1)
Tian, Qiong (1)
Tsub­o­ta, Takahi­ro (1)
Ume­da, Shogo (1)
Vacek, Lukas (1)
Wang, Jingx­ing (1)
Wang, Mengx­in (1)
Wang, Shen­hao (1)
Wang, Yineng (1)
Wang, Yiyang (1)
Wei, Bangyang (1)
Xie, Tingt­ing (1)
Xu, Min (1)
Xu, Zhengt­ian (1)
Yan, Huimin (1)
Yang, Chen (1)
Yang, Di (1)
Yang, Hai (1)
Yang, Jie (1)
Zhang, Guo­qing (1)
Zhang, Ke (1)
Zhang, Kenan (1)
Zhang, Wen­wen (1)
Zheng, Zhengfei (1)
Zock­aie, Ali (1)

M‑2: Regular Session/Emerging Mobility — Francisco Calderon 

Sub­mis­sion: On the Gen­er­al­i­ty of Emerg­ing Mobil­i­ty Ser­vices’ Oper­a­tional Process­es
Pre­sen­ter: Fran­cis­co Calderon
Authors: Fran­cis­co Calderón Per­al­vo (Uni­ver­si­ty of Toron­to)*; Eric Miller (Uni­ver­si­ty of Toronto)

M‑2: Regular Session/Emerging Mobility — Xiaohui Liu 

Sub­mis­sion: A Data-Dri­ven Approach to Man­age the Curb­side Ride-Hail­ing Pick-ups and Drop-offs
Pre­sen­ter: Xiao­hui Liu
Authors: Xiao­hui Liu (The Hong Kong Poly­tech­nic Uni­ver­si­ty); Lei Xu (Shen­zhen Research Insti­tute of Big Data); Sean Qian (Carnegie Mel­lon Uni­ver­si­ty); Wei Ma (The Hong Kong Poly­tech­nic University)*

M‑2: Regular Session/Emerging Mobility — Bangyang Wei 

Sub­mis­sion: Tem­po­ral Capac­i­ty Allo­ca­tion and Tolling Schemes for Morn­ing Com­mute with Car­pool­ing
Pre­sen­ter: Bangyang Wei
Authors: Bangyang Wei (Uni­ver­si­ty of New South Wales); Wei Liu (Uni­ver­si­ty of New South Wales)*; meead saberi (Uni­ver­si­ty of New South Wales); Fang­ni Zhang (UNSW Syd­ney); Travis Waller (Uni­ver­si­ty of New South Wales)

M‑2: Regular Session/Emerging Mobility — Zhengfei Zheng 

Sub­mis­sion: The Crit­i­cal Pas­sen­ger Mass for Achiev­ing a Soci­etal­ly Ben­e­fi­cial Ride-Split­ting Pro­gram
Pre­sen­ter: Zhengfei Zheng
Authors: Jin­tao Ke (Hong Kong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Tech­nol­o­gy)*; Hai Yang (Hong Kong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Tech­nol­o­gy); Zhengfei Zheng (Hong Kong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Technology)

T‑1: Regular Session/Emerging Mobility — Yingyan Lou 

Sub­mis­sion: Con­ges­tion Mit­i­ga­tion for Planned Spe­cial Event: Smart Park­ing, Ride-Shar­ing Drop-off Loca­tions and Net­work Con­fig­u­ra­tion
Pre­sen­ter: Yingyan Lou
Authors: Jun Xiao (Ari­zona State Uni­ver­si­ty); Yingyan Lou (Ari­zona State University)*

T‑5: Lightning Session/Emerging Mobility — Aurore Sallard 

Sub­mis­sion: Mod­el­ing Ride-Hail­ing Use in Megac­i­ties: Evi­dence from São Paulo
Pre­sen­ter: Aurore Sal­lard
Authors: Aurore Sal­lard (IVT, ETHZ)*; Milos Bal­ac (IVT, ETHZ); Kay W. Axhausen (IVT, ETH)

T‑5: Lightning Session/Emerging Mobility — Qianwen Li 

Sub­mis­sion: Autonomous Vehi­cle Iden­ti­fi­ca­tion Based on Car-Fol­low­ing Data
Pre­sen­ter: Qian­wen Li
Authors: Qian­wen Li (Uni­ver­si­ty of South Flori­da)*; Xiaopeng Li (Uni­ver­si­ty of South Flori­da); Han­dong Yao (Uni­ver­si­ty of South Florid)

T‑5: Lightning Session/Emerging Mobility — Rafaqat Ali 

Sub­mis­sion: A Mul­ti­modal Trav­el­ing Itin­er­ary Prob­lem in a Time Depen­dent Mul­ti­modal Trans­porta­tion Net­work for a Fixed Sequence of Nodes with Time Win­dows
Pre­sen­ter: Rafaqat Ali
Authors: Rafaqat Ali (Tsinghua University)*

T‑5: Lightning Session/Emerging Mobility — Evangelos Mintsis 

Sub­mis­sion: Man­age­ment of Con­nect­ed and Auto­mat­ed Vehi­cle Dis­en­gage­ments in the prox­im­i­ty of Work Zones
Pre­sen­ter: Evan­ge­los Mintsis
Authors: Evan­ge­los Mintsis (Hel­lenic Insti­tute of Trans­port (HIT))*

T‑1: Regular Session/Emerging Mobility — Amirmahdi Tafreshian 

Sub­mis­sion: Proac­tive Vehi­cle Dis­patch­ing in Large-Scale Ride-Sourc­ing Sys­tems
Pre­sen­ter: Amirmah­di Tafreshi­an
Authors: Amirmah­di Tafreshi­an (Uni­ver­si­ty of Michi­gan)*; Mojta­ba Abdol­male­ki (Uni­ver­si­ty of Michi­gan); Neda Masoud (Uni­ver­si­ty of Michi­gan); Huizhu Wang (Ford Motor Company)

T‑1: Regular Session/Emerging Mobility — Kenan Zhang 

Sub­mis­sion: A Gen­er­al Spa­tiotem­po­ral Equi­lib­ri­um Mod­el of Ride-Hail Mar­ket
Pre­sen­ter: Kenan Zhang
Authors: Yu (Mar­co) Nie (North­west­ern Uni­ver­si­ty)*; Kenan Zhang (North­west­ern University)

T‑1: Regular Session/Emerging Mobility — Min Xu 

Sub­mis­sion: Address­ing the Fleet Siz­ing Prob­lem for Shared-and-Autonomous-Mobil­i­ty Ser­vices
Pre­sen­ter: Min Xu
Authors: Min Xu (The Hong Kong Poly­tech­nic University)*