Conference Sessions

PRESENTERS (109)
Abdul­la, Bahrul­la (1)
Ahamed, Tan­vir (1)
Ali, Rafaqat (1)
Alshu­rafa, Ahmed (1)
Ansari, Reza (1)
Axhausen, Kay (1)
Azeve­­do-Sa, Hebert (1)
Bal­ac, Milos (1)
Bal­lare, Sud­heer (1)
Bayen, Alexan­dre (1)
Bhat, Chan­dra (1)
Bramich, Daniel (1)
Bur­sa, Bar­tosz (1)
Cai, Xiaolin (1)
Calderon, Fran­cis­co (1)
Caros, Nicholas (1)
Chang, Yohan (1)
Chen, Rong­sheng (1)
Chen, Xiang­dong (1)
Daus, Matthew (1)
Dean, Matthew (1)
Dong, Jiqian (1)
Du, Lili (1)
Dug­gal, Mausam (1)
Eftekhar, Zahra (1)
Fakhrmoosavi, Fate­meh (1)
Fer­nan­do, Cel­so (1)
Fil­ipovs­ka, Moni­ka (2)
Flan­na­gan, Car­ol (1)
Fourati, Walid (1)
Geroli­m­in­is, Niko­las (1)
Gong, Feng­min (1)
Gong, Yun­hai (1)
Gopalakr­ish­nan, Ragaven­dran (1)
Guan, Xiangyang (2)
Guo, Hao (1)
Guo, Xiao­tong (1)
Guo, Yi (1)
Hale, David (1)
Hu, Zijian (1)
Jayara­man, Suresh Kumaar (1)
Kaneko, Noriko (1)
Kavia­n­ipour, Moham­madreza (1)
Kawasa­ki, Yosuke (1)
Ke, Jin­tao (2)
Kleiber, Mar­cel (1)
Kon­tou, Eleft­he­ria (1)
Koushik, Gun­takan­ti Sai (1)
Ladi­no, Andres (1)
Lee, Tony (Yoon-Dong) (1)
Levin, Michael (1)
Li, Ang (1)
Li, Can (1)
Li, Qian­wen (1)
Li, Xiaopeng (1)
Liu, Hen­ry (1)
Liu, Xiao­hui (1)
Liu, Zhao­cai (1)
Lorente, Ester (1)
Lou, Yingyan (2)
Luo, Zhix­iong (1)
Ma, Jiaqi (1)
Ma, Mingy­ou (1)
Mah­mas­sani, Hani (1)
Mar­tinez, Irene (1)
Miah, Md Mintu (1)
Miller, Eric (1)
Mintsis, Evan­ge­los (1)
Mirali­naghi, Moham­mad (1)
Moham­ma­di­an, Abol­fa­zl (Kouros) (1)
Mol­nar, Tamas (1)
Nakan­ishi, Wataru (1)
Nam, Daisik (1)
Okuhara, Rui (1)
Rahi­mi, Ehsan (1)
Ros-Roca, Xavier (1)
Sal­lard, Aurore (1)
Sayed, Md Abu (1)
Seo, Toru (1)
Shen, Hui (2)
Song, Zhanguo (1)
Su, Qida (1)
Tafreshi­an, Amirmah­di (1)
Tang, Xin­di (1)
Tay, Tim­o­thy (1)
Tian, Qiong (1)
Tsub­o­ta, Takahi­ro (1)
Ume­da, Shogo (1)
Vacek, Lukas (1)
Wang, Jingx­ing (1)
Wang, Mengx­in (1)
Wang, Shen­hao (1)
Wang, Yineng (1)
Wang, Yiyang (1)
Wei, Bangyang (1)
Xie, Tingt­ing (1)
Xu, Min (1)
Xu, Zhengt­ian (1)
Yan, Huimin (1)
Yang, Chen (1)
Yang, Di (1)
Yang, Hai (1)
Yang, Jie (1)
Zhang, Guo­qing (1)
Zhang, Ke (1)
Zhang, Kenan (1)
Zhang, Wen­wen (1)
Zheng, Zhengfei (1)
Zock­aie, Ali (1)

M‑5: Lightning Session/Data — Yohan Chang 

Sub­mis­sion: Syn­TIS: Syn­thet­ic Trav­el­er Infor­ma­tion in Smart City
Pre­sen­ter: Yohan Chang
Authors: Yohan Chang (Korea Research Insti­tute for Human Settlements)*

M‑5: Lightning Session/Data — Yosuke Kawasaki 

Sub­mis­sion: Analy­sis of Fea­tures of the Routes Using Probe Tra­jec­to­ry Data
Pre­sen­ter: Yosuke Kawasa­ki
Authors: Yosuke Kawasa­ki (Tohoku Uni­ver­si­ty)*; Shogo Ume­da (Tohoku Uni­ver­si­ty); Masao Kuwa­hara (Tohoku University)

M‑5: Lightning Session/Data — Celso Fernando 

Sub­mis­sion: A Fac­tor Extrac­tion Method using Deep Learn­ing Tech­nique on Traf­fic Acci­dent Risk
Pre­sen­ter: Cel­so Fer­nan­do
Authors: Cel­so Luis Fer­nan­do (Ehime Uni­ver­si­ty)*; Toshio Yoshii (Ehime Uni­ver­si­ty); Takahi­ro Tsub­o­ta (Ehime uni­ver­si­ty); Hiro­to­shi Shi­rayana­gi (Ehime University)

M‑5: Lightning Session/Data — Jintao Ke 

Sub­mis­sion: Ori­gin-Des­ti­na­tion Demand Pre­dic­tion Via Spa­tial-Tem­po­ral Mul­ti-Graph CNN
Pre­sen­ter: Jin­tao Ke
Authors: Siyuan Feng (Hong Kong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Tech­nol­o­gy); Jin­tao Ke (Hong Kong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Tech­nol­o­gy)*; Hai Yang (Hong Kong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Technology)

M‑5: Lightning Session/Data — Xavier Ros-Roca 

Sub­mis­sion: A Data Dri­ven Approach to Dynam­ic Ori­gin-Des­ti­na­tion Matrix Esti­ma­tion
Pre­sen­ter: Xavier Ros-Roca
Authors: Xavier Ros-Roca (Uni­ver­si­tat Politèc­ni­ca de Catalun­ya (UPC))*; Jaume Barceló (PTV Group); Lidia Mon­tero (Uni­ver­si­tat Politèc­ni­ca de Catalun­ya (UPC)); Gui­do Gen­tile (Sapien­za Uni­ver­sità di Roma); Klaus Nökel (PTV Group)