Conference Sessions

PRESENTERS (109)
Abdul­la, Bahrul­la (1)
Ahamed, Tan­vir (1)
Ali, Rafaqat (1)
Alshu­rafa, Ahmed (1)
Ansari, Reza (1)
Axhausen, Kay (1)
Azeve­­do-Sa, Hebert (1)
Bal­ac, Milos (1)
Bal­lare, Sud­heer (1)
Bayen, Alexan­dre (1)
Bhat, Chan­dra (1)
Bramich, Daniel (1)
Bur­sa, Bar­tosz (1)
Cai, Xiaolin (1)
Calderon, Fran­cis­co (1)
Caros, Nicholas (1)
Chang, Yohan (1)
Chen, Rong­sheng (1)
Chen, Xiang­dong (1)
Daus, Matthew (1)
Dean, Matthew (1)
Dong, Jiqian (1)
Du, Lili (1)
Dug­gal, Mausam (1)
Eftekhar, Zahra (1)
Fakhrmoosavi, Fate­meh (1)
Fer­nan­do, Cel­so (1)
Fil­ipovs­ka, Moni­ka (2)
Flan­na­gan, Car­ol (1)
Fourati, Walid (1)
Geroli­m­in­is, Niko­las (1)
Gong, Feng­min (1)
Gong, Yun­hai (1)
Gopalakr­ish­nan, Ragaven­dran (1)
Guan, Xiangyang (2)
Guo, Hao (1)
Guo, Xiao­tong (1)
Guo, Yi (1)
Hale, David (1)
Hu, Zijian (1)
Jayara­man, Suresh Kumaar (1)
Kaneko, Noriko (1)
Kavia­n­ipour, Moham­madreza (1)
Kawasa­ki, Yosuke (1)
Ke, Jin­tao (2)
Kleiber, Mar­cel (1)
Kon­tou, Eleft­he­ria (1)
Koushik, Gun­takan­ti Sai (1)
Ladi­no, Andres (1)
Lee, Tony (Yoon-Dong) (1)
Levin, Michael (1)
Li, Ang (1)
Li, Can (1)
Li, Qian­wen (1)
Li, Xiaopeng (1)
Liu, Hen­ry (1)
Liu, Xiao­hui (1)
Liu, Zhao­cai (1)
Lorente, Ester (1)
Lou, Yingyan (2)
Luo, Zhix­iong (1)
Ma, Jiaqi (1)
Ma, Mingy­ou (1)
Mah­mas­sani, Hani (1)
Mar­tinez, Irene (1)
Miah, Md Mintu (1)
Miller, Eric (1)
Mintsis, Evan­ge­los (1)
Mirali­naghi, Moham­mad (1)
Moham­ma­di­an, Abol­fa­zl (Kouros) (1)
Mol­nar, Tamas (1)
Nakan­ishi, Wataru (1)
Nam, Daisik (1)
Okuhara, Rui (1)
Rahi­mi, Ehsan (1)
Ros-Roca, Xavier (1)
Sal­lard, Aurore (1)
Sayed, Md Abu (1)
Seo, Toru (1)
Shen, Hui (2)
Song, Zhanguo (1)
Su, Qida (1)
Tafreshi­an, Amirmah­di (1)
Tang, Xin­di (1)
Tay, Tim­o­thy (1)
Tian, Qiong (1)
Tsub­o­ta, Takahi­ro (1)
Ume­da, Shogo (1)
Vacek, Lukas (1)
Wang, Jingx­ing (1)
Wang, Mengx­in (1)
Wang, Shen­hao (1)
Wang, Yineng (1)
Wang, Yiyang (1)
Wei, Bangyang (1)
Xie, Tingt­ing (1)
Xu, Min (1)
Xu, Zhengt­ian (1)
Yan, Huimin (1)
Yang, Chen (1)
Yang, Di (1)
Yang, Hai (1)
Yang, Jie (1)
Zhang, Guo­qing (1)
Zhang, Ke (1)
Zhang, Kenan (1)
Zhang, Wen­wen (1)
Zheng, Zhengfei (1)
Zock­aie, Ali (1)

Th‑5: Lightning Session/Data — Walid Fourati 

Sub­mis­sion: Esti­mat­ing Fun­da­men­tal Dia­grams of Sig­nal­ized Links from Aggre­gat­ed Tra­jec­to­ries
Pre­sen­ter: Walid Fourati
Authors: Walid Fourati (Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Braun­schweig)*; Aleks Tri­funovic (Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Braun­schweig); Bern­hard Friedrich (Insti­tute of Trans­porta­tion and Urban Engi­neer­ing, TU Braunschweig)

Th‑5: Lightning Session/Data — Mengxin Wang 

Sub­mis­sion: Urban Couri­er: Oper­a­tional Inno­va­tion and Data-Dri­ven Cov­er­age-and-Pric­ing
Pre­sen­ter: Mengx­in Wang
Authors: Mengx­in Wang (Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia, Berkeley)*

Th‑5: Lightning Session/Data — Zahra Eftekhar 

Sub­mis­sion: Ker­nel-based Approach to Recon­struct Trav­el Diaries from GSM Records
Pre­sen­ter: Zahra Eftekhar
Authors: Zahra Eftekhar (TU Delft)*; Adam Pel (TU Delft); Hans van Lint (TU Delft)

Th‑5: Lightning Session/Data — Hui Shen 

Sub­mis­sion: Pre­lim­i­nary Inves­ti­ga­tion of Crowd-ship­ping with Real-world Data: A Case Study of Atlanta, GA
Pre­sen­ter: Hui Shen
Authors: Hui Shen (Uni­ver­si­ty of Illi­nois at Chica­go); Jane Lin (Uni­ver­si­ty of Illi­nois at Chicago)*

Th‑5: Lightning Session/Data — Ke Zhang 

Sub­mis­sion: A Mul­ti-Agent Rein­force­ment Learn­ing Frame­work for Mul­ti­ple Vehi­cle Rout­ing Prob­lems with Soft Time Win­dows
Pre­sen­ter: Ke Zhang
Authors: Ke Zhang (Tsinghua University)*

Th‑5: Lightning Session/Data — Takahiro Tsubota 

Sub­mis­sion: Deep Learn­ing Mod­el for Pre­dict­ing Traf­fic Acci­dent Risk on an Express­way
Pre­sen­ter: Takahi­ro Tsub­o­ta
Authors: Takahi­ro Tsub­o­ta (Ehime uni­ver­si­ty)*; Mamoru Shim­mizu (Ehime Uni­ver­si­ty); Toshio Yoshii (Ehime Uni­ver­si­ty); Hiro­to­shi Shi­rayana­gi (Ehime University)